مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی

عباس محمدی اصل: «جنسیت، هنر و شریعتی»
نویسنده : علیرضا ایزدپور - ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ تیر ،۱۳٩٢
 

سلسله جـلسات «دفتر پژوهش‌های فرهنگی دکتر علی شریعتی» زیر عنوان «مباحث پیرامون اندیشه های شریعتی»، این بار در روز یکشنبه مورخ ۸۹/۵/۲۴ (بیست‌وچهارم مردادماه) با بحث آقای عباس محمدی اصل در خصوص «شریعتی و هنر» برگزار شد.


یـکـم
سرنوشت خاک را با آب کامل ساختی
خرد کن در هم جهانی را که از گل ساختی
عاقلان را خواستی تا سجده بر عاشق کنند
عشق را بازیچه یک مشت عاقل ساختی
روبرویم آفریدی چهره ای از جنس ماه
زندگی را بر من دیوانه مشکل ساختی
غم به جانم ریختی آتش به رگ هایم زدی
سینه ام را داغ کردی ناگهان دل ساختی
از هراس سیلی امواج ویرانگر پر است
قلعه سستی که بر شن های ساحل ساختی
از بهشتم رانده ای باشد که برگردانی ام
بر نمی گردد ولی عمری که باطل ساختی
سید ابوالفضل صمدی
هنر در عصر پیشاتاریخ، دستاورد زنان بود. در واقع زنان در آن دوران به اقتضای زایش و پرورش؛ غذا و ترس و حمایت و عاطفه را در راستای تداوم زندگی با جمع تقسیم می کردند و لذا به اتکای همین مقبولیت گروهی، بانی اقتصاد و سیاست و اجتماع و فرهنگ شدند. آنان گذشته از این، در عرصه فرهنگ و در فاصله کشش کاشت تا کوشش برداشت، خردمندانه به دامنه درهم تنیده زمین و آسمان و ناز و نیاز باران و خاک در سپهر زیستن و برآمدن بنات نبات از شکوفه حیات در این میانه نگریستند و دستاورد آن را هنرمندانه، دستمایه تلطیف زندگیِ هماهنگ و همیارانه نمودند. شعله حرمت هنر در میانه کانون گرمایش انتساب خونی و مهرورزی عاشقانه به او اما در ادامه چنان بالا گرفت که هنرِ حوالی عصر یخ مشحون از حضور نمادین زنان در قالب پیکرک های خدابانوان و نیز گاومیش های محصور توسط گله های اسب در نقاشی غارهائی گردید که بعدها رسیدن به آنها معادل طی مراحل عرفانی می نمود. در این گیر و دار غلبه اقوام مردسالار آریائی و الزام عقلی کوچ نشینی و مرتع یابی برای احشامِ زندگی بخش در طلیعه تاریخ، این خانه به دوشان را از هنر انضمامی دور کرد و اشکال خشن هنری را از ظرافت انداخت و چنان انتزاعی نمود که دستاوردهای آن وجه تجملی و لااقل تزئینی گرفت. جمیل آسمانی


 
 
سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری
نویسنده : علیرضا ایزدپور - ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ تیر ،۱۳٩٢
 

اکبر علیوردینیا ∗
محمود شارعپور∗∗
مهدی ورمزیار ∗∗∗
چکیده: امروزه صاحب نظران بر این باورند که سرمایه اجتماعی نقش مؤثری در کاهش هزینه
فعالیتها و موفقیت افراد در دستیابی به اهداف خود دارد . سرمایه اجتماعی از جمله نظریاتی است که از
طریق تلفیق نظریات جرم شناسی با بح ث های سطح خرد و کلان در مورد ساختار ها و شبک ه های
اجتماعی به تبیین آسیب های اجتماعی پرداخته است. از آنجایی که بیشتر مسایل اجتماعی برآمده از روابط
اجتماعی هستند، تحقیق حاضر با بهر ه گیری از نظریة سر م ایه اجتماعی خانواده کلمن و نظریه پیوند
اجتماعی هیرشی به بررسی تجربی فرضیة رابطة بین سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری نوجوانان دختر
و پسر پرداخته است . برای بررسی رابطه مذکور از یک نمونة 410 نفری از دانشآموزان سال سوم دبیرستان
1386 مشغول به تحصیل بوده اند . روش تحقیق - شهر سنندج استفاده شده است، ک ه در سال تحصیلی 87
به صورت پیمایشی انجام گرفته و دانشآموزان به طور خود اجرا به پرسشنامهها پاسخ دادهاند.
یافتههای تحقیق حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده ، در بین پاسخگویان
پسر بیشترین قدرت تب یینکنندگی بزهکاری را داشته است، در صورتی که سرمایه اجتماعی ساختاری
درون خانواده ، بیشترین قدرت تبیین کنندگی بزهکاری را در بین پاسخگویان دختر نشان داده است .
همچنین در بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی خانواده، صمیمیت اعضاء خانواده و حمایت اجتماعی رابطه
معناداری با بزهکاری پسران داشته است، در حالی که در بین پاسخگویان دختر، آگاهی والدین و
عضویت والدین در نهادهای اجتماعی با رفتارهای بزهکارانه رابطه معناداری را نشان دادهاند.
واژههای کلیدی: سرمایه اجتماعی، خانواده، بزهکاری.
aliverdinia@umz.ac.ir ∗ استادیار علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
∗∗ دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
∗∗∗کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران 
 
نقدی بر مددکاری اجتماعی در ایران نویسنده دکتر انور صمدی راد
نویسنده : علیرضا ایزدپور - ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ تیر ،۱۳٩٢
 

مددکاری اجتماعی چیست؟ مددکاری اجتماعی بعنوان یک حرفه مرسوم و شناخته شده از حدود 110 سال قبل در انگلستان و با اقدامات سازمان یافته گروهی از بانوان نیکوکار و خیرشکل گرفت. آین بانوان که عمدتا از زنان منشخص و سرآمد جامعه خود بودند، با دیدن نابسامانیها و پریشانی تعداد زیادی از شهروندان خود که غالبا بخاطر فقر و بیماری و کهولت در بیمارستانهای شلوغ و یا خانه های مسکین بستری بودند به فکر چاره اندیشی افتادند و گروه نیکوکاران را تشکیل داده و کمکهای مورد نیاز اینگونه افراد را فراهم می کردند.


 
 
جامعه سالم، راه رسیدن به فرد سالم
نویسنده : علیرضا ایزدپور - ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ تیر ،۱۳٩٢
 

محمدرضا واعظ‌مهدوی استاد دانشگاه

سلامت اجتماعی را از دو منظر می‌توان مورد بررسی قرار داد.

1- رویکرد اجتماع‌محور با تمرکز روی آثار نظام اجتماعی بر رفتار و روحیات انسان‌ها: در این رویکرد بیشتر به نقش روابط اجتماعی در شکل‌دهی شخصیت و رفتارهای انسان‌ها توجه و تلاش با اصلاح مناسبات اجتماعی، آثار این مناسبات بر رفتارهای فردی و خانوادگی و کنش‌های شخصیتی افراد بهبود یابد و به‌تبع آن، رفتارهای انسان‌ها منطقی، اجتماعی و نوع‌دوستانه شود و متعاقبا برآیند این رابطه متقابل فرد و جامعه به سلامت بگراید و «سلامت اجتماعی» محقق شود. سلامت اجتماعی در این رویکرد به تحقق «جامعه سالم» گرایش می‌یابد و البته زندگی فرد در چنین جامعه‌ای دستاورد سلامتی بیشتری برای افراد را محقق می‌کند. این رویکرد، هم حوزه‌های سخت‌افزاری و ملموس (objective) نظیر «محیط‌زیست»، «مبلمان شهری»، «محرومیت‌زدایی» و توسعه زیرساخت‌ها را شامل می‌شود و هم حوزه‌های نرم‌افزاری نظیر «عدالت اجتماعی»، «حقوق شهروندی»، «امنیت»، «سرمایه اجتماعی» را در برمی‌گیرد. جامعه‌ای که آلوده‌کننده‌های زیست‌محیطی دایما سلامت اشخاص را به مخاطره می‌اندازند یا امکان رفت‌وآمد آسان برای سالمندان یا معلولان وجود ندارد یا فقدان مسکن و مدرسه و بهداشت و درمان مناسب، بهره‌مندی از مواهب اجتماعی را برای گروه‌های وسیعی از اقشار اجتماعی ناممکن کند، جامعه‌ای «ناسالم» است. همچنین جامعه بی‌عدالت و دارای تفاوت‌ها و شکاف‌های طبقاتی


 
 
تحلیل محتوا
نویسنده : علیرضا ایزدپور - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اسفند ،۱۳٩۱
 

روح الله رضوانی1

 

تحلیل محتوا یکی از مباحث مهم و کاربردی است که پژوهشگران با استفاده از این روش، به وارسی داده‌های خود می‌پردازند. روش تحلیل محتوا کمّی است و در مباحث علوم اجتماعی کاربرد زیادی دارد. از این طریق می‌توان به تحلیل گفتار، نوشتار، از قبیل مقالات، کتاب‌‌ها، سنخرانی‌ها، فیلم، تصاویر، حرکات، نحوۀ ادای کلمات، تکرار کلمات، لحن به‌کار رفته در کلام و غیره پرداخت. تحلیل محتوا به محقق کمک می‌کند تا لایه‌های پنهان و زیرین پدیده‌های مرتبط با موضوعِ پژوهش را بدست آورده، به اهدافی که پژوهش در راستای آن انجام می‌گیرد، نزدیک شود. این مقاله با رویکرد تحلیلی و اسنادی به بررسی کم و کیف تحلیل محتوا می‌پردازد.

 


 
 
نظریه اجتماعی و تاریخ
نویسنده : علیرضا ایزدپور - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اسفند ،۱۳٩۱
 

نظریه اجتماعی و تاریخ

یکی از مباحث مهم و مورد غفلت در فضای علوم اجتماعی ایران، نسبت میان نظریه اجتماعی و تاریخ است. توجه به بستر تاریخی در کلاس‏های درسی به دلیل حجم بالای سرفصل‏ها عملاً نادیده گرفته می‏شود. افزودن تاریخ در آزمون‏های مقاطع عالی نظیر ارشد و دکتری نیز به دلیل گستردگی منابع امتحانی مقدور نیست.

در نقطه مقابل، تاریخ، بخش مهمی از آموزش در برخی کتب درسی ترجمه‏ای است. به عنوان مثال، کتاب «زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‏شناسی» تألیف لوئیس کوزر، فصول خود را به چهار بخش: اندیشه، زندگی، زمینه فکری و زمینه اجتماعی اختصاص داده است.


 
 
کودک و خانواده
نویسنده : علیرضا ایزدپور - ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ اسفند ،۱۳٩۱
 

مقدمه :

    خانواده تنها نهادی است که وظیفه آن دگرگون نمودن ارگانیسم زیستی و تبدیل آن به موجودی انسانی را به عهده دارد . بیش از آنکه نهادهای دیگر اجتماعی به شیوه های گوناگون در افراد نفوذ نمایند خانواده از طریق آموزش زبان و چگونگی اجرای نقش اجتماعی دگرگونی عمیقی را در افراد به وجود می آورد . بر این اساس خانواده نقش و اهمیتی ویژه دارد . تمامی محققین و دانشمندانی که درباره سازمان جامعه به تفکر و اندیشه پرداخته اند همواره در خانواده و اهمیت آن برای جامعه تأکید ورزیده


 
 
به پرشین بلاگ خوش آمدید
نویسنده : پرشین بلاگ - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ اسفند ،۱۳٩۱
 
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com